Tietosuojalauseke

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Tämä on KUOPION KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISYHDISTYS RY:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 2.5.2022. Viimeisin muutos 2.5.2022.

Nettisivuja ylläpitää Kuopion keskustan kehittämisyhdistys ry ja teknisenä toteuttajana toimii Brande Oy.

1. Rekisterinpitäjä

Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ry
Yritysmuoto: Aatteellinen yhdistys
Puijonkatu 19 A
70100 KUOPIO
www.kuopionkeskus.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Toiminnanjohtaja Tilla Martikainen
Puhelin: 050 360 8973
Sähköposti: tilla.martikainen@kuopionkeskus.fi

3. Yhteystietorekisteri

Yrityksen asiakasrekisteri, kysely-rekisteri, uutiskirjeen tilaajien rekisteri, markkinointirekisteri sekä verkkopalvelun käyttäjärekisteri.

3.a Kysely-rekisteri

Katso Kysely-rekisterin lisäysmomentti täältä.

3.b Uutiskirjeen tilaajat

Kuopion keskusta -uutiskirjeen tilaajat -rekisteri koostetaan Kuopion Keskus ry:n uutiskirjeen tilanneiden, yhdistyksen jäsenten, sekä keskustan alueella toimintaan liittyvien tahojen sähköpostiosoitteista.

Tilauksen voi peruuttaa lähettämällä peruutusviestin sähköpostilla osoitteeseen toimisto@kuopionkeskus.fi. Tällöin rekisterinpitäjä poistaa tilaajan tiedot Kuopion keskustan uutiskirjeen tilaajat -rekisteristä kuukauden kuluessa viestin saapumisesta. Uutiskirjeen tilaajien rekisteristä voi poistua myös uutiskirjeestä löytyvän linkin kautta; peruuta uutiskirjeen tilaus.

3.c Jäsenrekisteri

Rekisteri sisältää yhteyshenkilön yhteystiedot sekä: Yrityksen nimi, Yrityksen käyntiosoite ja/tai laskutusosoite sekä Jäsenmaksun suuruus €.

Jäsenrekisteri koostetaan yhdistyksen jäseniksi liittyneiden etu- ja sukunimistä, sähköpostiosoitteista, työ- tai muista nimikkeistä ja organisaatioiden nimistä.  Jäsenyyden voi irtisanoa lähettämällä viesti sähköpostilla osoitteeseen tilla.martikainen@kuopionkeskus.fi. Tällöin rekisterinpitäjä poistaa jäsenen tiedot jäsenrekisteristä kuukauden kuluessa viestin saapumisesta.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- henkilön suostumus (vapaaehtoinen)
- rekisterin pitäjä pitää yllä yhteystietorekisteriään.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite), muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Säilytämme tietoja vain niin kauan, kuin se on tarpeen tässä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Säilytettävät tiedot eivät sisällä yksilöiviä henkilötietoja.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).